Emily Thomas

Emily Thomas

SpecialityUK Consumer PR Lead, Klarna
UK Consumer PR Lead, Klarna